Rękojmia czy gwarancja – wybór należy do kupującego.

Data dodania: 23.01.2017

Kupujący zgłaszając sprzedawcy wady zakupionej rzeczy powinien wybrać reżim prawny, w oparciu o który zamierza realizować swoje uprawnienia. Ma możliwość wyboru pomiędzy przysługującymi mu roszczeniami z rękojmi i gwarancji. Należy jednak pamiętać, że wybór roszczenia opartego na jednym reżimie prawnym, np. przepisach o gwarancji, powoduje zawieszenie możliwości realizacji roszczeń opartych na drugim reżimie prawnym czyli przepisach o rękojmi. Dlatego zgłaszając się do sprzedawcy, warto przemyśleć które uprawnienie w danym przypadku będzie dla kupującego korzystniejsze.

Rękojmia

Rękojmia jest odpowiedzialnością sprzedawcy z mocy prawa. Na podstawie art. 560 § 1 k.c. kupujący ma prawo do złożenia oświadczenia:

  1. o obniżeniu ceny;
  2. o odstąpieniu od umowy, ale uprawnienia tego nie można zrealizować, jeśli wada jest nieistotna.

Kupujący może również:

  1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo
  2. sunięcia wady.

Kupujący wybiera, które z tych uprawnień zrealizuje.

Warto wiedzieć, że jeśli kupujący wybierze obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy, to sprzedawca może uniemożliwić wystąpienie objętych nimi skutków – może on niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, co w efekcie blokuje realizację przez kupującego prawa obniżenia ceny i odstąpienia od umowy. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

 

Gwarancja

Gwarancja ma charakter umowny. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług. Oświadczenie gwarancyjne powinno zawierać podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela, czas trwania i uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Rękojmia a gwarancja

Zgodnie z przepisami co do zasady kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Niezależność ta oznacza konieczność zdecydowania przez nabywcę, czy korzystniejsze dla niego jest realizowanie uprawnień z gwarancji (włącznie z wymianą rzeczy na wolną od wad), czy też z rękojmi (aż do odstąpienia od umowy).

Kupujący zgłaszając sprzedawcy wady rzeczy i dokonując wyboru między rękojmią i gwarancją powinien zapoznać się z warunkami gwarancji. Udzielenie gwarancji jakości następuje zwykle przez wręczenie kupującemu, wraz z rzeczą, dokumentu (książeczki, karty) gwarancyjnego. Jeśli jednak przy zakupie rzeczy sprzedawca nie wydał kupującemu dokumentu gwarancyjnego, może on zażądać wydania oświadczenia gwarancyjnego utrwalonego na papierze lub innym trwałym nośniku. Warto o tym pamiętać, może się bowiem okazać, że umowa gwarancyjna przewiduje tylko możliwość naprawy rzeczy a nie jej wymiany na wolną od wad.

Jeżeli pierwsze ze zgłoszonych roszczeń zostanie zaspokojone (np. z gwarancji), to kupujący zostaje pozbawiony możliwości realizacji  w odniesieniu do tej samej wady z roszczenia z rękojmi. Natomiast jeżeli roszczenie z gwarancji nie zostanie zaspokojone, to po stronie uprawnionego aktualizuje się roszczenie oparte na przepisach o rękojmi.

Dokonany wybór w odniesieniu do konkretnej wady wiąże albo do końca jej istnienia, albo co do chwili jej nieusunięcia wedle wybranego trybu. Na ten czas zawieszone są roszczenia wynikające z drugiego reżimu odpowiedzialności.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Magdalena Przepiórka
ul. Al. Jerozolimskie 85/6,
02-001 Warszawa

NIP: 6722055315
REGON: 362705421

W celu umówienia spotkania proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.

Telefon: +48 532 782 578
e-mail: magdalenaprzepiorka@wp.pl

Wyślij wiadomość