Czy możliwe jest skrócenie okresu wypowiedzenia ?

Data dodania: 23.01.2017

Wypowiedzenie umowy o pracę stanowi oświadczenie woli pracodawcy lub pracownika. Warto wiedzieć, że strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy. Co istotne ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę. Przepisy uprawniają również pracodawcę do skrócenia okresu trzymiesięcznego wypowiedzenia, w przypadku gdy wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub na czas określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników.

Okresy wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

  1. 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
  2. 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
  3. 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  1. 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  2. 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
  3. 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

 

Wcześniejszy termin rozwiązania umowy o pracę

Zgodnie z treścią art. 36 § 6 Kodeksu pracy strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy. Ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę. Należy bowiem pamiętać, że ustalenie wcześniejszego terminu rozwiązania umowy w drodze zawartego przez strony porozumienia, nie jest równoznaczne ze zmianą trybu rozwiązania umowy na rozwiązanie umowy za porozumieniem.

Skrócenie okresu wypowiedzenia może leżeć w interesie zarówno pracodawcy jak i pracownika. Przykładem może być sytuacja, gdy pracownik otrzymał korzystną ofertę pracy, a obowiązuje go 3-miesięczny okres wypowiedzenia u obecnego pracodawcy. Wówczas w interesie obu stron leży skrócenie okresu wypowiedzenia. Pracodawcy bowiem może nie opłacać się zatrzymywać pracownika, który mało przykłada się do pracy, oczekując na zakończenie okresu wypowiedzenia.

Należy pamiętać, że skrócenie okresu wypowiedzenia możliwe jest już po złożeniu oświadczenia woli o wypowiedzeniu, obojętnie, przez którą ze stron. Pracodawca i pracownik mogą zgodnie ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy. W tym celu zawierają porozumienie. Należy zadbać o to, aby zostało ono zawarte na piśmie.

 

Upadłość lub likwidacja pracodawcy

Innym przykładem skrócenia okresu wypowiedzenia jest upadłość lub likwidacja pracodawcy. W świetle przepisów kodeksu pracy, jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub umowy o pracę zawartej na czas określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia. Co istotne skrócenie okresu wypowiedzenia może nastąpić najwyżej do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Pracownik powinien wiedzieć, że podjęcie decyzji o skróceniu okresu wypowiedzenia w tym przypadku jest jednostronną czynnością pracodawcy. Nie jest tutaj wymagana zgoda zwalnianego pracownika.

 

Skrócenie okresu wypowiedzenia pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną

Możliwość uelastycznienia okresu wypowiedzenia umowy została również przewidziana dla pracowników zatrudnionych na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami okres wypowiedzenia umowy takim pracownikom może być ustalony na 1 miesiąc przy stażu pracy wynoszącym poniżej 6 miesięcy oraz na 3 miesiące przy stażu wynoszącym co najmniej 6 miesięcy. Zastrzeżenie dłuższych okresów wypowiedzenia musi nastąpić przy zawieraniu umowy, a nie w trakcie trwania stosunku pracy.

 

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Magdalena Przepiórka
ul. Al. Jerozolimskie 85/6,
02-001 Warszawa

NIP: 6722055315
REGON: 362705421

W celu umówienia spotkania proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.

Telefon: +48 532 782 578
e-mail: magdalenaprzepiorka@wp.pl

Wyślij wiadomość